KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1. Veri Sorumlusu Kimliği

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Sumoteks Tekstil Ürünleri Üretim ve Pazarlama Ltd. Sti. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işlenmektedir. Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.sumoteks.com ’den erişilebilen Sumoteks Tekstil Ürünleri Üretim ve Pazarlama Ltd. Sti. Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan matbu form (iş başvuru formu vb.), mülakatlar, çağrı / iletişim merkezi, KEP adresi, e- posta, telefon (SMS, MMS dahil), faks, kargo / posta ve sair iletişim araçları, e-uygulamalar, açık internet kaynakları, yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile Şirketimizin genel müdürlük girişi ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük ve bir hakkın tesisi, kullanılması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.
3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında taleplerin / şikayetlerin toplanması, değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması ile müşteri memnuniyetinin sağlanması kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.
• Kimlik Verisi
Talep/ Şikayetlerin takibi, Yetkili Kişi, kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi için kullanılmaktadır.
• İletişim Verisi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/ şikayetlerin takibi.
• Müşteri İşlem Verisi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve talep /şikayetlerin takibi.
• Finansal Veri
Finans ve Muhasebe işerinin yürütülmesi.
• Hukuki İşlem ve Uyum Verisi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• İşlem Güvenliği Verisi
Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Talep/ Şikayet Yönetimi Verisi
Yetkili Kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep/şikayetlerin takibi
• Görsel ve İşitsel Veri
Şirketin güvenliğinin sağlanması.
• Biyometrik Veri
Şirkete giriş çıkış kayıtlarının tutulması.
• Sağlık Verisi
İşe Giriş Muayenesi ve Periyodik Muayene Süreçleri

4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak:

• Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından hizmet temin edilmesi amacıyla tedarikçilerimize,
• iletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla
Şirketimizin grup şirketlerine/iştiraklerine/hissedarlarına, ve
• Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile Şirketimize ait bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlarına ve kanunen yetkili özel kişilere
aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklamakta ve imha etmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, talebinizin / şikayetinizin sonuçlandırılmasını takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

6. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde `{`www.sumoteks.com`}` adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İş bu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Sumoteks Tekstil Ürünleri Üretim ve Pazarlama Ltd. Sti. tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, Aydınlatma Metni’nin en güncel haline Şirket’in internet sitesinde yer verilecektir.